Marek Wasiluk
 

Konkurs Zabiegi Gwiazd – REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU ZABIEGI GWIAZD

A. Postanowienia ogólne regulaminu (zwany dalej „Regulamin”)

1. Konkurs „ZABIEGI GWIAZD” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium, z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 47/13, 02-797 Warszawa (dalej: „Organizator”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest dr Marek Wasiluk z Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lokal 13 (dalej: „Fundator”).

3. Patronem medialnym Konkursu jest Miasto Kobiet (dalej: Patron)

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.marekwasiluk.pl i www.miastokobiet.pl

B. CEL KONKURSU

1. Konkurs jest przeznaczony dla kobiet, które w 2016 roku ukończyły lub ukończą 35 lat, zauważają u siebie objawy starzenia i chciałyby to zmienić (dalej zawane „Uczestnikami”). Starzenie musi dotyczyć twarzy.

2. Celem konkursu jest wytypowanie dwóch do pięciu osób (dalej zwanych „Zwycięzcą”), które zostaną poddane metamorfozie, polegającej na wykonaniu im zabiegów odmładzających w Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium w Warszawie

C. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap: od 1 do 30 maja 2016 do godz. 23.59 – mailowe przysyłanie zgłoszeń konkursowych,
II etap: do 30 czerwca 2016, wybór zwycięzców konkursu,
III etap: do końca 2016 roku (z możliwością przedłużenia) – metamorfoza.

2. Wyboru zwycięzców konkursu dokona dr Marek Wasiluk, właściciel Triclinium. Będzie to jego własny wybór, dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Kryteria wyboru: czy metamorfoza jest możliwa do wykonania metodami jakie oferuje medycyna estetyczna, a także, czy problem jest interesujący dla dr. Marka Wasiluka jako lekarza.

3. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru dr Marek Wasiluk może poprosić wybrane osoby o przysłanie dodatkowych zdjęć, które obrazują problem i dodatkowych informacji albo o pojawienie się na bezpłatnej konsultacji medycznej w siedzibie Triclinium.

D. ZASADY UDZIAŁU
Aby wziąć udział w konkursie:

1. Trzeba mieć ukończone 35 lat lub ukończyć je w 2016 roku

2. Należy wysłać do 30 maja 2016 roku na adres konkursy@miastokobiet.pl

zdjęcie twarzy uczestnika konkursu;

opis, co uczestnik konkursu chciałaby zmienić, co mu przeszkadza i dlaczego

informacje odnośnie chorób i przyjmowanych leków

informacje osobowe: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania;

3. Zwycięzca konkursu bierze czynny udział w trakcie całego procesu leczenia. Czynny udział zwycięzcy oznacza, że będzie przyjeżdżac na zabiegi w liczbie i terminach ustalonych podczas pierwszej wizyty (cykl zabiegów może trwać od kilku miesięcy do nawet roku, konieczne może być nawet kilkanaście wizyt). Zabiegi będą się odbywać w Warszawie, w Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium (al. KEN 47/13),

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora i Fundatora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem bloga „Medycyna estetyczna bez tajemnic” i strony www.triclinium.pl, „Życie jest piękne i ja też” oraz Patrona konkursu,

5. Zwycięzca konkursu udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:
– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,
– wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
– w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

6. Zwycięzca konkursu zgadza się na sfotografowanie i nagranie filmików przez Organizatora i Fundatora efektów wykorzystania Nagrody, a następnie publikacji tych zdjęć i filmów

E. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest metamorfoza polegająca na odmłodzeniu. Przez pojęcie „metamorofoza”należy rozumieć określoną liczbę zabiegów, umożliwiającą uzyskanie efektu poprawy estetyki ciała

2. Fundator określi liczbę i częstotliwość zabiegów, jaka będzie przysługiwała Zwycięzcy, podczas jego pierwszej wizyty po wygranej w siedzibie Fundatora po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy.

3. Przewidywany czas metamorfozy od lipca do końca 2016 roku (z możliwością przesunięcia tej daty, jeśli zajdzie taka potrzeba).

4. Zwycięzca zobowiązuje się do przyjeżdżania na zabiegi tak często, jak zostanie to zaplanowane przez Fundatora, aby osiągnąć optymalny efekt metamorfozy (cykl zabiegów może trwać od kilku miesięcy do nawet roku, konieczne może być nawet kilkanaście wizyt);

5. O momencie zakończenia metamorfozy decyduje Fundator.

6. Dojazdy Zwycięzcy do Triclinium odbywa się na koszt Zwycięzcy.

7. Jeśli w konkursie wygra osoba, u której zostaną stwierdzone przeciwwskazania do wykonania zabiegu (np. choroba, ciąża, itp.), dyskwalifikujące ją do zabiegów, wówczas zabiegi nie zostaną wykonany, a osoba ta nie będzie mogła wnosić roszczeń z tytułu nie zrealizowanej nagrody i żądać rekompensaty. W takiej sytuacji Fundator zastrzega sobie prawo do wyboru innej osoby startującej w konkursie.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy. Zdjęcia, filmy, oraz relacje z przebiegu metamorfozy, mogą być publikowane na blogu, na fb, w portalach, na stronie Triclinium, w książce, czasopismach, a także innych nośnikach.

9. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

10. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

11. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

12. Fundator gwarantuje przyznanie nagrody, a także wykonanie jej w profesjonalny sposób, zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Ostateczne efektów metamorfozy zależą od wielu zmiennych, między innymi od indywidualnych predyspozycji organizmu Zwycięzcy, regularności przejeżdżania na zabiegi, stosowania się do zaleceń lekarza, dlatego Zwycięzca nie może wnosić roszczenia z tytułu niezadowolenia z efektów odebranej nagrody.

13. Zwycięzca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji odnośnie wykonywanych zabiegów i informacji o organizatorze, zabiegach, jakie uzyskał lub zostały mu przekazane w związku uczestnictwem w konkursie i w ramach wykonania nagrody

14. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji w tracie metamorfozy, co uniemożliwi wykonanie pełnego zaplanowanego cyklu zabiegów, zwycięzca za wykonane zabiegi zapłaci na rzecz Organizatora w terminie 30 dni kwotę w wysokości równej sumie kosztów wykonanych zabiegów według cennika Triclinium.

15. Zwycięzca akceptuje, że wykonanie darmowych zabiegów zgodnie z prawem jest przychodem i ciąży na nim obowiązek rozliczenia go jako przychód z innych źródeł.

F. ODBIÓR NAGRÓDY

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi między 16 a 30 czerwca 2016

2. Osoby zwycięzców (imię i nazwisko lub w uzasadnionym przypadku pseudonim) zostaną opublikowane na portalu www.miastokobiet.pl, www.triclinium.pl i na blogu www.marekwasiluk.pl

3. O przyznaniu Nagród zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani mailowo (Organizator prześle taką informacje na adres mailowy w ciągu 4 dni od dokonania i ogłoszenia wyboru)

4. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego zwycięzcy Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.

5. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony zwycięzcy, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

6. Nieodebranie przekazanego zaproszenia oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

G. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub w uzasadnionym przypadku pseudonimu na stronie www.miastokobiet.pl, www.triclinium.pl i www.marekwasiluk.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Uczestnicy konkursu przysyłając pracę jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie newsletterów na adres e-mail, z którego została wysłana praca. Równocześnie oświadczają, że wiedzą, że w każdej chwili mogą wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie linka u dołu wiadomości.

5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Trcilinium.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

H. REKLAMACJE

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie nagrody,

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

SKRÓCONA WERSJA ZASAD KONKURSOWYCH I GŁÓWNA STRONA KONKURSU

Ostatni komentarz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.